รายละเอียดประกาศร่าง TOR #444

รหัส444
เลขที่เอกสาร2566
คำอธิบายจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ ๒๑
Files1704789807.TOR สิงคโปร์.pdf
วันที่ประกาศ09-10-2023
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ สำหรับนักศึกษา โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ ๒๑
วงเงินงบประมาณ3330000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง