รายละเอียดประกาศร่าง TOR #69

รหัส69
เลขที่เอกสารศธ0518.09/พ.ทร.161.1
คำอธิบายประกาศร่าง TOR จ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย จำนวน 20,000 แผ่น
Files1440301733.ใบรับรองสภา0001.pdf
วันที่ประกาศ27-02-2015
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทย จำนวน 20,000 แผ่น
วงเงินงบประมาณ160500.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล