รายละเอียดประกาศร่าง TOR #73

รหัส73
เลขที่เอกสารงด.๑๕๓๙/๕๘
คำอธิบายขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) ปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
Files1441009377.ร่าง tor งานปรับปรุงห้องเรียนฯ.pdf
วันที่ประกาศ28-08-2015
ชื่อโครงการปรับปรุงห้องเรียน อาคารท่าชัย ชั้น ๘ จำนวน ๑ งาน
วงเงินงบประมาณ4995000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง