รายละเอียดประกาศร่าง TOR #95

รหัส95
เลขที่เอกสารงด.๑๖๕/๕๘
คำอธิบายการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐศาสตร์เก่า (๑) และอาคารรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น (๒)
Files1449048764.TOR ทำความสะอาด รัฐ.pdf
วันที่ประกาศ03-09-2015
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารรัฐศาสตร์เก่า (๑) และอาคารรัฐศาสตร์ใหม่ ๑๒ ชั้น (๒)
วงเงินงบประมาณ1760000.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง