ประกาศผู้ชนะ

Displaying 11-20 of 129 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
123อว 0601.0102/งด.อ140จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ18-05-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
122อว.0601.0102/งด.อ132จัดซื้ออินเตอร์คอมเสียงสองทาง จำนวน 2 ตัว 26-05-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
121อว0601.0102/งด.อ.108ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 01-03-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
120อว0601.0102/งด.อ.88ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมฝาปิดท่อสิ่งปฏิกูลอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช08-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
119อว0601.0102/งด.อ.93ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดชุดฉลองพระองค์ครุยดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ คณะทัศนมาตรศาสตร์02-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
118อว 0601.0102/งด.อ.44งานปรับปรุงห้องทำงานสารบรรณและห้องผู้อำนวยการกองกลาง จำนวน 1 งาน18-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
117อว 0601.0102/งด.อ.68จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบปรับอากาศอาคาร-หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน02-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
116อว 0601.0102/งด.อ.72จ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 06-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
115อว 0601.0102/งด.อ6จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน10-11-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
114อว 0601.0102/งด.อ7จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 72 อัน10-11-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง