ประกาศผู้ชนะ

Displaying 81-90 of 192 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
116อว 0601.0102/งด.อ.72จ้างทำความสะอาดและซ่อมแซมผ้าม่านอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 06-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
115อว 0601.0102/งด.อ6จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน10-11-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
114อว 0601.0102/งด.อ7จัดจ้างทำตรายาง จำนวน 72 อัน10-11-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
113อว 0601.0102/งด.อ69จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ02-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
112อว 0601.0102/งด.อ54จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ30-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
111อว 0601.0102/งด.1218รายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง26-04-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
110อว0601.0102/งด.อ.125จัดซื้อวัสดุ จำนวน 6 รายการ18-04-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
109อว 0601.0102/งด.อ111จ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ 01-03-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
108อว 0601.0102/งด.อ.43ประกาศผู้ชนะ จ้างซ่อมบำรุงเครื่องทำน้ำเย็น ยี่ห้อแคเรียร์ จำนวน 3 เครื่อง 18-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
107อว 0601.0102/งด.อ.34ประกาศผู้ชนะ จ้างทำความสะอาดอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 04-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง