ประกาศผู้ชนะ

Displaying 81-90 of 169 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
85อว 0601.0102/งด.อ.20ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 19-12-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
86อว 0601.0102/งด.อ.22ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 23-12-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
87อว 0601.0102/งด.อ.52จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ 24-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
88อว0601.0102/งด.อ.102จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 18-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
89อว0601.0102/งด.อ.101จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งห้องประทับ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 18-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
90อว0601.0102/งด.อ.202จ้างงานปรับปรุงทาสีผนังภายในห้องทำงาน และซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องน้ำชั้น 1 งานงบประมาณ อาคารสำนักงานอธิการบดี 30-08-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
91อว0601.0102/งด.อ.222จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง 13-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
92งด.อ 82/66ซ่อมตู้แช่อาหาร จำนวน 7 ตู้07-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
93อว 0601.0102/งด.อ.80จ้างเฝ้าเครื่องปรับอากาศระหว่างงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 08-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
94อว0601.0102/งด.อ.209จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขบันไดเลื่อน ยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช จำนวน 1 งาน 20-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง