ประกาศผู้ชนะ

Displaying 1-10 of 147 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
151อว 0601.0102/งด.อ.6จัดซื้อซองจดหมายสีขาว จำนวน 1 รายการ17-10-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
150อว 0601.0102/งด.อ272เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 26 เครื่อง25-09-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
149อว0601.0102/งด.อ.40ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ 22-11-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
148อว0601.0102/งด.อ.266จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว ๑,๕๐๐/นาที จำนวน 1 เครื่อง20-09-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
147อว0601.0102/งด.อ.30จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน คณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 11 รายการ15-11-2023e-Biddingกองคลัง
146อว0601.0102/งด.อ.269ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถฯ 19-09-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
145งด.อ.16ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ27-10-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
144อว.0601.0102/งด.อ.27จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย21-09-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
143อว0601.0102/งด.อ.257ประกาศผู้ชนะ13-09-2023e-Biddingกองคลัง
142อว0601.0102/งด.อ.109จัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Twin Program) รุ่นที่ 1013-03-2023e-Biddingกองคลัง