ประกาศผู้ชนะ

Displaying 41-50 of 169 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
43อว0601.0102/งด.อ.5จ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผลและบริหารจัดการครูต่างประเทศ25-10-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
44อว0601.0102/งด.อ.86จัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว14-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
45อว0601.0102/งด.อ.51จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง01-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
46อว0601.0102/งด.อ.34จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ09-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
47อว0601.0102/งด.อ.52จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ03-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
48อว0601.0102/งด.อ.18จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ24-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
49อว0601.0102/งด.อ.47จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ01-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
50อว0601.0102/งด.อ.164จ้างปรับปรุงกระจกโดมอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 06-09-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
51อว0601.0102/งด.อ.14จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อ ฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช04-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
52อว0601.0102/งด.อ.13จัดซื้ออะไหล่บันไดเลื่อนยี่ห้อฮิตาชิ ขนาดกว้าง 1,200 มิลลิเมตร ความสูงระหว่างชั้น 5.5 เมตร ซึ่งใช้งานประจำที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช04-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง