ประกาศผู้ชนะ

Displaying 71-80 of 188 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
75อว.0601.0102/งด.อ98ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา03-05-2021e-Biddingกองคลัง
76อว 0601.0102/งด.อ232ประกาศผู้ชนะ จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ 39 แห่ง21-09-2022e-Biddingกองคลัง
77อว0601.0102/งด.อ.238จ้างพิมพ์ข้อสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2565 (ส่วนกลาง)28-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
78อว 0601.0102/งด.อ.9จัดพิมพ์เอกสารประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ในรูปแบบ ปฏิทินตั้งโต๊ะ พ.ศ. 2566 จำนวน 8,000 ชุด30-11-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
79อว0601.0102/งด.อ. 21อนุมัติให้จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาลิฟท์อาคารจอดรถและอเนกประสงค์ ขนาด 6 ชั้น จำนวน 7 เครื่อง จากบริษัท ยู ดี เทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด12-09-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
80อว0601.0102/งด.อ.39จัดซื้อถังต้มน้ำร้อนไฟฟ้า (ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 22.5 ลิตร) จำนวน 2 ถัง 13-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
81อว0601.0102/งด.อ.64จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 * (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 3 เครื่อง 01-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
82อว0601.0102/งด.อ.154ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ 30-06-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
83อว.0601.0102/งด.อ.42จัดซื้อวัสดุ จำนวน 12 รายการ10-01-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง
84อว0601.0102/งด.อ.62 จ้างจัดดอกไม้สำหรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 – 256401-02-2023เฉพาะเจาะจงกองคลัง