ประกาศผู้ชนะ

Displaying 1-10 of 71 result.
รหัสเลขที่เอกสารคำอธิบายวันที่ประกาศวิธิจัดหาหน่วยงาน
14งด.ร.๘/๒๕๖๐ขออนุมัติจ้างเหมาบริการกำจัดหนู อาคารนพมาศ ชั้น ๑ ถึง ชั้น ๕25-11-2016e-Marketกองคลัง
30อว0601.0102/งด.อ154งานก่อสร้างอาคารวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๓ ชั้น สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย (งานส่วนที่เหลือ)30-08-2021e-Biddingกองคลัง
29อว.0601.0102/งด.อ112งานปรับปรุงบันไดทางขึ้นอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช14-07-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
58อว 0601.0102/งด.อ.28จัดซื้อของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 31 ชุด09-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
46อว0601.0102/งด.อ.34จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ09-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
72อว0601.0102/งด.อ.72จัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ03-03-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
56อว 0601.0102/งด.อ.64จัดซื้อวัสดุ จำนวน 23 รายการ15-02-2022เฉพาะเจาะจงกองคลัง
60อว 0601.0102/งด.อ.40จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ07-12-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
48อว0601.0102/งด.อ.18จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ24-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง
67อว0601.0102/งด.241จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ26-11-2021เฉพาะเจาะจงกองคลัง