รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #115

รหัส115
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ6
คำอธิบายจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน
Files1682561338.6.pdf
วันที่ประกาศ10-11-2022
ชื่อโครงการจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 48 อัน
วงเงินงบประมาณ6000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง