รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #121

รหัส121
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.108
คำอธิบายประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
Files1682924117.00.pdf
วันที่ประกาศ01-03-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในสำนักงาน จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ80000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง