รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #123

รหัส123
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ140
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
Files1684998940.5.pdf
วันที่ประกาศ18-05-2023
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ5000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง