รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #16

รหัส16
เลขที่เอกสารงด.๗๕๗/๖๐
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
Files1499226817.Result present-2.pdf
วันที่ประกาศ15-06-2017
ชื่อโครงการเครื่องไสสันตำราเรียน ชนิด ๙ หัว จำนวน ๑ เครื่อง
วงเงินงบประมาณ12000000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
ชื่อหน่วยงานกองคลัง