รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #19

รหัส19
เลขที่เอกสารงด.ร.๗๖/๖๐
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
Files1502244800.Resault e-eco.pdf
วันที่ประกาศ24-07-2017
ชื่อโครงการโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าแสงสว่าง (ระยะที่ ๒)
วงเงินงบประมาณ52364355.50
วิธิจัดหา
ชื่อหน่วยงานกองคลัง