รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #22

รหัส22
เลขที่เอกสารงด.อ.49/2564
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
Files1615522413.1.pdf
วันที่ประกาศ01-02-2021
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
วงเงินงบประมาณ60000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง