รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #37

รหัส37
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.169
คำอธิบายจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร
Files1648541543.9.10.64.pdf
วันที่ประกาศ07-09-2021
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก 16 อาคาร
วงเงินงบประมาณ1948320.24
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง