รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #39

รหัส39
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.170
คำอธิบายจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และบริการตรวจเช็ค และทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง
Files1648542876.11.10.64.pdf
วันที่ประกาศ07-09-2021
ชื่อโครงการจ้างบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าฉุกเฉิน (UPS) และบริการตรวจเช็ค และทดสอบแบตเตอรี่ จำนวน 4 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ499155.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง