รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #41

รหัส41
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.168
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว 1,500/นาที จำนวน 1 เครื่อง
Files1648543449.13.10.64.pdf
วันที่ประกาศ07-09-2021
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ชนิด LINE PRINTER ความเร็ว 1,500/นาที จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ50825.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง