รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #42

รหัส42
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.7
คำอธิบายจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผลและบริหารจัดการครูต่างประเทศ
Files1648544233.Scan_0001.pdf
วันที่ประกาศ28-10-2021
ชื่อโครงการจ้างเหมาในการจัดหา การนิเทศติดตามประเมินผล และบริหารจัดการครูต่างประเทศ ปี 2565 (34 คน)
วงเงินงบประมาณ2210000.00
วิธิจัดหาคัดเลือก
ชื่อหน่วยงานกองคลัง