รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #44

รหัส44
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.86
คำอธิบายจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว
Files1650603975.14.03.65.pdf
วันที่ประกาศ14-03-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 100 ตัว
วงเงินงบประมาณ155000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง