รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #45

รหัส45
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.51
คำอธิบายจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
Files1650604623.1.2.65.pdf
วันที่ประกาศ01-02-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ44000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง