รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #48

รหัส48
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.18
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
Files1650606649.24.11.64.pdf
วันที่ประกาศ24-11-2021
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ
วงเงินงบประมาณ17000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง