รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #7

รหัส7
เลขที่เอกสารงด.ร.๑๘/๒๕๕๙
คำอธิบายรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
Files1457338058.งานปรับปรุงพื้นทางเดินฯ.pdf
วันที่ประกาศ16-12-2015
ชื่อโครงการงานปรับปรุงพื้นทางเดินและพื้นห้องทำงานรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น ๒
วงเงินงบประมาณ346000.00
วิธิจัดหาe-Market
ชื่อหน่วยงานกองคลัง