รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #70

รหัส70
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.22
คำอธิบายจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
Files1650617774.29.11.64_0001.pdf
วันที่ประกาศ29-11-2021
ชื่อโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง
วงเงินงบประมาณ2600.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง