รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #71

รหัส71
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.อ.30
คำอธิบายจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว
Files1650618068.07.12.64(2)_0001.pdf
วันที่ประกาศ07-12-2021
ชื่อโครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว
วงเงินงบประมาณ12500.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง