รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #72

รหัส72
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.72
คำอธิบายจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
Files1650618329.03.03.65_0001.pdf
วันที่ประกาศ03-03-2022
ชื่อโครงการจัดซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ
วงเงินงบประมาณ17000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง