รายละเอียดประกาศผู้ชนะ #97

รหัส97
เลขที่เอกสารอว0601.0102/งด.อ.240
คำอธิบายจ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ
Files1676531645.1111.pdf
วันที่ประกาศ13-09-2022
ชื่อโครงการจ้างพิมพ์สมุดคำตอบอัตนัย จำนวน 4 รายการ
วงเงินงบประมาณ16000000.00
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
ชื่อหน่วยงานกองคลัง