รายละเอียดประกาศราคากลาง #1

รหัส1
เลขที่เอกสารศธ 0518.14/ทรบ.483
คำอธิบายจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 8
Files1412149484.ทวิ0001.pdf
ราคากลาง1138500.00
วันที่ประกาศ19-09-2014
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเวียดนาม หลักสูตรทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ รุ่นที่ 8
วงเงินงบประมาณ1214500.00
วิธิจัดหา
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานโครงการทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ