แสดงโครงการ #814

รหัสโครงการ814
ชื่อโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ
วงเงินงบประมาณ940000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศร่าง TOR

เลขที่เอกสารอว 0601.2303/020
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศ24-11-2022
Files1669369830.spac teat 22 No 2022.pdf

ประกาศราคากลาง

เลขที่เอกสารอว 0601.2303/020
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ
ราคากลาง693360.00
วันที่ประกาศ24-11-2022
Files1669370120.price test 22 No 2022.pdf

ประกาศเชิญชวน

เลขที่เอกสาร6/2566
คำอธิบายจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องตรวจข้อสอบ จำนวน 1 ระบบ
วันที่ประกาศ24-11-2022
Files1669370193.post test 24112022.pdf