แสดงโครงการ #872

รหัสโครงการ872
ชื่อโครงการลงนามในแบบประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
วงเงินงบประมาณ15789.76
วิธิจัดหาเฉพาะเจาะจง
สถานะระหว่างดำเนินการ

ประกาศผู้ชนะ

เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.1218
คำอธิบายรายละเอียดแนบท้ายประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ประกาศ26-04-2023
Files1682494732.4.pdf