รายละเอียดประกาศร่าง TOR #138

รหัส138
เลขที่เอกสาร2 มิถุนายน 2559
คำอธิบายขออนุมัติราคากลางและกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความผูกพันและบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม"
Files1465963516.scan_torโครงการสัมมนา.pdf
วันที่ประกาศ15-06-2016
ชื่อโครงการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเสริมสร้างความผูกพันและบรรยากาศในการทำงานเป็นทีม"
วงเงินงบประมาณ422660.00
วิธิจัดหาe-Market
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง