รายละเอียดประกาศร่าง TOR #336

รหัส336
เลขที่เอกสารอว0601.17/พด.ทร.184.
คำอธิบายประกาศ TOR จ้างทำปกปริญญาบัตร
Files1605517082.TOR Pokparinya.pdf
วันที่ประกาศ23-06-2020
ชื่อโครงการจ้างทำปกปริญญาบัตร จำนวน ๑๐,๐๐๐ ปก
วงเงินงบประมาณ810000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล