รายละเอียดประกาศร่าง TOR #436

รหัส436
เลขที่เอกสารอว 0601.0102/งด.1873
คำอธิบายร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง สำหรับการจัดจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตVisionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 17
Files1695700967.TOR VLT17.pdf
วันที่ประกาศ10-08-2023
ชื่อโครงการจ้างเหมาบริการโครงการศึกษาดูงานในประเทศ ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 17
วงเงินงบประมาณ2013000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง