รายละเอียดประกาศร่าง TOR #437

รหัส437
เลขที่เอกสารอว 0601.23.535
คำอธิบายจ้างปรับปรุงอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
Files1696237320.TOR.21.pdf
วันที่ประกาศ07-08-2023
ชื่อโครงการจ้างงานปรับปรุงอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน
วงเงินงบประมาณ9548000.00
วิธิจัดหาe-Bidding
สถานะระหว่างดำเนินการ
ชื่อหน่วยงานกองคลัง